H. Clausen AS / Enebakk avis

H. Clausen AS / Enebakk avis

Ta kontakt via skjemaet under for pris


Forespør et pristilbud for dette produktet:

  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

H. Clausen er familieselskapet med 170 års fartstid, og det erfarne selskapet holder fortsatt koken.

Pakke- og festesystemer er stikkordet for de 14 ansatte ved H. Clausen AS, beliggende i Våglias ytterkant i Ytre Enebakk. Selskapet ble etablert som bokbinderi - i Christiania - i 1846, og drives av sjette generasjon Clausen.

Ærverdig

Til sammenligning har vi for eksempel Möller´s tran her til lands, som også er et gammelt selskap, og daglig leder Kyrre B. Clausen (43 år) er stolt av familietilhørigheten.

– Grunnleggeren het Halvor, sønnen Knut, sønnesønnen Halvor, etter ham igjen kom Knut og så min far Halvor. Min bror heter Knut, men han ville gjøre noe annet. Da innkalte pappa oss søsken til et møte, forteller Kyrre, som hadde økonomiutdannelse, jobberfaringen og som ønsket seg en utfordring.

I 2008 tok han over som daglig leder.

– Pappa er fortsatt en kjempefin støttespiller. Han er klar på at det er jeg som driver selskapet nå, men han er her nå og da og når vi trenger ham. Han viser på en fin måte at han bryr seg, kombinert med at han er pensjonist. Han hadde ikke noe valg da selskapet skulle videre, men var veldig klar på at det hadde vi. Vi har en søster også, så når den tid kommer får vi se om noen av barna våre ønsker å ta over, sier Kyrre.

Vokste ut av sentrum

Da Kyrre tok over var de 24 ansatte. Nedbemanningen i selskapet har stort sett kommet som følge av naturlig avgang. Det er ikke til å stikke under en stol at de har det romslig i Våglia, med flere kontorer som ikke lenger er i bruk.

– De har blitt lager. Opprinnelig er det 500 m2 kontorplasser og 2.500 m2 lager, forklarer Kyrre.

Da H. Clausen startet som bokbinderi bygget de midt i tykkeste sentrum og eier gården der den dag i dag.

– Men med et stadig voksende selskap og fortetning av trafikken i byen ble det uhensiktsmessig å drive der, forklarer han.

I 1978 kom de over tomten i Ytre.

– Kommunen planla et industrifelt her. Vi bygde og flyttet inn med en del ansatte i 1980.En del av driften, som bokbinderiet, fortsatte i Oslo. Dette drev vi med helt frem til 2015, da min onkel som var bokbinder pensjonerte seg, sier Kyrre.

Pakkehistorie

Det er uten tvil et ærverdig selskap med lang historie dette.

– Hva innen emballering har det blitt slutt på med årene?

– Snormaskiner og buntemaskiner. De ble brukt i trykkeribransjen, men fungerte også utmerket til å snurre sammen halene til fisk som skulle henges opp. Dette var stort på 80- og 90 -tallet, men er nå helt ute av bildet, sier Kyrre.

– Hva har kommet i nyere tid og blitt stort først de senere årene?

– Før gikk det mye stålbånd og plastbånd til pakking av paller, men nå er det strekkfilm som gjelder, forteller Kyrre.

Den tynne plasten er et oljeprodukt, slik at det samtidig går mindre plast.

– Vi var store på fiskeindustrien og er det fortsatt. I dag leverer vi pakkemaskiner og bånd. Det var vi også tidlig ute med. Også spiker og spikerpistoler har holdt stand hos oss. Alt blir mer og mer automatisert. Fra manuelle verktøy brukes det mer og mer automatiske maskiner. Før solgte vi kun maskiner. Nå selger vi også forbruksvaren.

Langtidsansatte

En utfordring har vært færre kunder.

– Men de vi har er større. Mange små selskaper er kjøpt opp av store.

Også hos H. Clausen har det vært interesserte kjøpere og banket på døra. Familien Clausen har takket nei.

– Det er utrolig hyggelig å drive et gammelt og anerkjent firma. Det er ikke det som er motivasjonen min, men jeg er stolt over å jobbe i en familiebedrift som har eksistert så lenge, og jeg trives veldig godt.

150-årsjubileet er markert. Nå er det ikke lenge igjen til 175-årsjubileet. Også Kongens fortjenstmedaljer er delt ut her. H. Clausen kan nemlig skilte med meget trofaste ansatte.

– Ut fra hvor lenge de ansatte arbeider her virker det som om de også trives, smiler Kyrre.

– I 2016 hadde vi en som hadde vært ansatt i 30 år, det hadde vi i 2015 og. I 2016 hadde vi en som hadde vært her i 20 år og i 2019 vil vi ha en som har jobbet her i 30 år. I 2009 fikk Irene (Mai Irene Hansen journ.anm.) den. Da hadde hun var ansatt i 40 år. Altså har hun vært her i snart 48 år. Hun har vært med på alt av utvikling i selskapet og er alltid den første som lærer det når det er noe nytt å sette seg inn i, sier daglig leder fornøyd.

– Slikt er for det første hyggelig, og så er det flott, fordi vi får beholde kunnskapen disse menneskene har. Vi merket det da vår servicetekniker gjennom 30 år sluttet, for å si det sånn.

Fremtidstro

98 prosent av H. Clausens salg går til bedriftsmarkedet. For to år siden åpnet de nettbutikk.

– Det var primært for å gjøre bedriftens tjeneste bedre tilgjengelig for våre selgere, men har også ført til at vi får noen privatkunder.

I Ytre har H. Clausen administrasjon, økonomi, regnskap, innkjøp, lager, hovedlager og serviceverksted. Daglig er DSV og Posten innom og H. Clausens sjåfører kjører lokalt.

Både i Grimstad og Bergen har de underkontorer, mens de har salgsagenter i Stavanger, Ålesund, Trondheim og Bodø.

H. Clausens omsetning har tidligere år vært oppe i 60 millioner kroner. I 2016 omsatte de for 50 millioner kroner, og da var det en oppgang.

– Hvordan ser du på framtiden til selskapet?

– Med finanskrisen kom en del tøffe år. Vi har vært nødt til å permittere og si opp noen, men det meste har vært naturlig avgang. Min primæroppgave da jeg startet var å sikre videre drift. Da jeg startet ga jeg derfor meg selv tre år først, for å se om dette var noe for meg. Jeg kom raskt frem til at dette er både gøy og inspirerende og i selskapet ser vi samtidig mange muligheter framover, forteller sjette generasjon Clausen, og avslutter:

– Vi har ansatt en selger til for Østlandsområdet og vi har sett at nærheten også til Østfold gir oss et konkurransefortrinn. Vi vli også styrke oss mot nærmiljøet og kanskje også bredde spekteret litt.

 Google translate:

H. Clausen is the family company with 170 years of experience, and the experienced company still keeps the cook.

Packaging and fastening systems are the key word for the 14 employees at H. Clausen AS, located on the outskirts of Våglia in Ytre Enebakk. The company was established as a bookbinding - in Christiania - in 1846, and is run by the sixth generation Clausen.

Venerable

In comparison, we have, for example, Möller´'s cod liver oil in this country, which is also an old company, and general manager Kyrre B. Clausen (43 years old) is proud of his family affiliation.

- The founder was named Halvor, the son Knut, the grandson Halvor, after him again came Knut and saw my father Halvor. My brother's name is Knut, but he wanted to do something else. Then Dad called us siblings to a meeting, says Kyrre, who had a financial education, work experience and who wanted a challenge.

In 2008, he took over as general manager.

- Dad is still a great supporter. He is aware that I am running the company now, but he is here now and then and when we need him. He shows in a nice way that he cares, combined with the fact that he is retired. He had no choice when the company was going on, but was very clear that we had. We also have a sister, so when that time comes we will see if any of our children want to take over, says Kyrre.

Grew out of the center

When Kyrre took over, they were 24 employees. The downsizing of the company has largely come as a result of natural attrition. It is not to be underestimated that they have a spacious room in Våglia , with several offices that are no longer in use.

- They have become stock. Originally, there are 500 m2 of office space and 2,500 m2 of storage, Kyrre explains.

When H. Clausen started as a bookbindery, they built in the middle of the thickest center and own the farm there to this day.

- But with an ever-growing company and densification of traffic in the city, it became inappropriate to operate there, he explains.

In 1978, they came across the plot in Ytre.

- The municipality is planning an industrial field here. We built and moved in with a number of employees in 1980. Part of the operation, such as the bookbinding, continued in Oslo. We did this until 2015, when my uncle who was a bookbinder retired, says Kyrre.

Package history

This is without a doubt a venerable company with a long history.

- What about packaging has come to an end over the years?

- Cordless machines and bundling machines. They were used in the printing industry, but also worked excellently to spin the tails of fish to be hung up. This was big in the 80s and 90s, but is now completely out of the picture, says Kyrre.

- What has come in recent times and become big only in recent years?

- Before, there was a lot of steel tape and plastic tape for packing pallets, but now it is stretch film that applies, says Kyrre.

The thin plastic is an oil product, so there is less plastic at the same time.

- We were big in the fishing industry and still are. Today we supply packaging machines and belts. We were also out early. Nails and nail guns have also held up with us. Everything is becoming more and more automated. From manual tools, more and more automatic machines are used. Before, we only sold machines. Now we also sell the consumer goods.

Long-term employees

One challenge has been fewer customers.

- But the ones we have are bigger. Many small companies are acquired by large ones.

H. Clausen has also had interested buyers and knocked on the door. The Clausen family has thanked them.

- It is incredibly nice to run an old and reputable company. That is not my motivation, but I am proud to work in a family business that has existed for so long, and I thrive very well.

The 150th anniversary is marked. Now it is not long left until the 175th anniversary. The King's Medals of Merit have also been awarded here. H. Clausen can boast of very loyal employees.

- Based on how long the employees work here, it seems as if they also thrive, Kyrre smiles.

- In 2016, we had someone who had been employed for 30 years, we had that in 2015 and. In 2016 we had someone who had been here for 20 years and in 2019 we will have someone who has worked here for 30 years. In 2009, Irene (Mai Irene Hansen journ.anm .) Received it. By then she had been employed for 40 years. So she has been here for almost 48 years. She has been involved in all of the development in the company and is always the first to learn it when there is something new to get acquainted with, says the general manager satisfied.

- This is first of all nice, and then it's great, because we get to keep the knowledge these people have. We noticed it when our service technician stopped working for 30 years, so to speak.

Belief in the future

98 percent of H. Clausen's sales go to the corporate market. Two years ago, they opened an online store.

- It was primarily to make the company's service more accessible to our sales people, but has also led to us getting some private customers.

In Ytre, H. Clausen has administration, finance, accounting, purchasing, warehouse, main warehouse and service workshop. DSV and Posten stop by daily and H. Clausen's drivers drive locally.

Both in Grimstad and Bergen, they have branch offices, while they have sales agents in Stavanger, Ålesund, Trondheim and Bodø.

H. Clausen's turnover has in previous years been up to NOK 60 million. In 2016, they had a turnover of NOK 50 million, and then there was an increase.

- How do you see the future of the company?

- With the financial crisis came a number of tough years. We have had to lay off and lay off some, but most of it has been a natural departure. My primary task when I started was to ensure continued operation. When I started, I therefore gave myself three years first, to see if this was something for me. I quickly came to the conclusion that this is both fun and inspiring and in the company we also see many opportunities ahead, says the sixth generation Clausen, and concludes:

- We have hired another salesman for the Eastern Norway area and we have seen that the proximity to Østfold also gives us a competitive advantage. We also want to strengthen ourselves towards the local community and perhaps also broaden the spectrum a bit.

 

Kyrre cClausen i Enebakk Avis med H. Clausen AS

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.